غریب

 اینها را به نیت آن ننوشته ‏ام که کسی بخواند، و بر من رحمت آورد، بلکه نوشته‏ ام که قلب آتشینم را تسکین دهم، و آتشفشان درونم را آرام کنم.

فرمانده من"شهید دکتر مصطفی چمران